Särskilda resevillkor

Särskilda Resevillkor för Dalslands Buss AB (DBAB)

Bokning

Anmälan är bindande när en muntlig eller skriftlig beställning har gjorts.

Betalning

Betalning sker vanligtvis genom faktura efter resetillfället eller ombord på bussen vid avresa.

Avbeställningskostnader

Om avbeställning sker senare än en vecka före avresa, tillkommer en expeditionsavgift på 300 kr. Vid alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för osålda biljetter vid alla avbokningar. För dagsturer är avbeställning kostnadsfri fram till tre dagar före avresan, detta gäller dock inte för teater- och evenemangsresor och liknande som arrangeras av DBAB. Om avbeställning sker inom 24 timmar före avresan ska resenären betala 50% av resans pris. Resegaranti finns ställd hos Kammarkollegiet.

» Läs allmänna villkor för paketresor.

Resenärens ansvar under resan

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc., och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne orsakar arrangören genom exempelvis skadegörelse, försummelse, eller genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot DBAB.